Winkelbeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van Like Bobby

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en implementatie

Artikel 12 - Duur transacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Like Bobby;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd wordt gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Like Bobby ter beschikking stelt die een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Like Bobby georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Like Bobby gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Like Bobby.

Artikel 2 - Identiteit van Like Bobby
Like Bobby
Kraanspoor 7, Amsterdam
E-mailadres contactlikebobby@gmail.com
Handelsnaam: Soulshaking Corporations
KvK-nummer: 75972336
BTW-identificatienummer: NL003028050B64

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Like Bobby en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Like Bobby en klant.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden zijn in te zien op Like Bobby en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. door de consument op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling zo nauwkeurig mogelijk weergeven van het origineel.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld of vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. Like Bobby is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien Like Bobby maakt gebruik van afbeeldingen, deze kunnen afwijken van het originele product, kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden haar niet Like Bobby.

 4. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Like Bobby kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

 7. de prijs inclusief belastingen;

 • de mogelijke verzendkosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen: Like Bobby garandeert de prijs;
 • het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja hoe deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig herstellen;
 • eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Like Bobby onderwerp is en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een langdurige transactie.
 • beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van de orderbevestiging. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Like Bobbykan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, Like Bobby neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, Like Bobby zal passende beveiligingsmaatregelen nemen.

 4. Like Bobby kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als op basis van dit onderzoek Like Bobby goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Like Bobby zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het e-mailadres van Like Bobby waar de consument contact kan opnemen Like Bobby voor eventuele klachten;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Like Bobby deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf aangewezen door de consument en vertegenwoordiger aan Like Bobby.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en de verpakking aan Like Bobby, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies Like Bobby. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven beschreven.

 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit kenbaar te maken aan: Like Bobby binnen 14 dagen na ontvangst van het product. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product is niet teruggestuurd naar Like Bobby, is de aankoop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de totale kosten van terugzending voor rekening van de consument. De kosten van retourneren zijn:

Nederland: €6,15
België, Duitsland: €13,25

Estland: €26,-
Finland: €20,75
Frankrijk, Oostenrijk: €14,25
Griekenland: €25,25
Ierland: €21,-
Italië: € 24,50
Luxemburg: € 13,50
Slovenië: € 20,25
Slowakije: €19,25
Spanje: € 23,75
Tsjechië: €16,-

 1. Indien de consument voor het product betaald heeft, Like Bobby zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds retour is ontvangen door de webwinkelier of sluitend bewijs van volledige terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 3. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als: Like Bobby niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dient dit voor het sluiten van de koopovereenkomst te gebeuren.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Like Bobby kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Like Bobby dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

  1. die door Like Bobby tot stand zijn gebracht overeenkomstig met de specificaties van de consument;

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Like Bobby geen invloed heeft;

  6. voor losse kranten en tijdschriften;

  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of in een bepaalde periode;

  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

  3. over weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Prijswijzigingen in het aanbod zijn mogelijk. Als de prijs van het product verandert na het plaatsen van de bestelling, heb je geen recht op restitutie van het prijsverschil. Als het product bijvoorbeeld in de uitverkoop komt nadat u uw bestelling al heeft geplaatst, wordt het prijsverschil niet terugbetaald.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is Like Bobby niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. Like Bobby garandeert dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de zaken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Like Bobby binnen 14 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen te worden gemeld aan: Like Bobby schriftelijk binnen 14 dagen na levering. Retournering van de producten dient in de originele verpakking en in nieuwstaat te zijn.

 2. Like Bobby is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.

 1. De garantie is niet van toepassing als:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden (waaronder het wassen van de producten) of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de instructies van Like Bobby en/of op de verpakking zijn behandeld;

  • De onvolkomenheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

Artikel 11 - Levering en implementatie

 1. Like Bobby Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

 4. Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan genoemde voorwaarden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Like Bobby het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, Like Bobby zal zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Like Bobby tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Like Bobby bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Betaling geschiedt via de in de webshop aangeboden betaalmethoden.

 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1.

 3. Indien gekozen is voor achteraf betalen, zullen de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden aan: Like Bobby zonder vertraging.

 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij is geïnformeerd door Like Bobby van de te late betaling en Like Bobby de consument 14 dagen de tijd heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-termijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd en Like Bobby gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2,500,-; 10% over de volgende € 2,500 en 5% over de volgende € 5,000 met een minimum van € 40. Like Bobby kan ten gunste van de consument afwijken van de vermelde bedragen en percentages.

 6. Bij wanbetaling door de consument, Like Bobby heeft het recht, behoudens wettelijke beperkingen, de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenprocedure

 1. Like Bobby beschikt over een goed bekendgemaakte klachtenregeling en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenregeling.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Like Bobby, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij Like Bobby ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Like Bobby binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich eerst te wenden tot: Like Bobby.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van Like Bobby niet op, tenzij Like Bobby schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door: Like Bobby, Like Bobby zal naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Like Bobby en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aansprakelijkheid:
  Like Bobby aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan zijn ontstaan ​​door het niet goed functioneren of onjuist omgaan met de op www.likebobby.nl of door het bedrijf Like Bobby verkochte producten, in welke vorm dan ook (fysiek materiaal of immaterieel), en/of het ongedaan maken van materialen van accessoires. Laat kinderen met het product nooit buiten toezicht van volwassenen en houd ze altijd in het zicht wanneer de producten in gebruik zijn of binnen het bereik van kinderen zijn. Als er geen toezicht van een volwassene aanwezig is, bewaar de producten dan buiten het bereik van kinderen. Like Bobby aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of gebruik zonder toezicht van de producten.

  Ondanks dat de website met grote zorg tot stand is gekomen, Like Bobby sluit de mogelijkheid van een eventuele fout of onvolledigheid niet uit. Like Bobby aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van enige fout of onvolledigheid van de informatie op de website www.likebobby.nl. Ook Like Bobby kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor type- of drukfouten die een mogelijke foutieve prijs communiceren, uiteraard doen we ons uiterste best om deze fout of onvolledigheid zo snel mogelijk te corrigeren.

  De werkelijke kleur en/of structuur/of afmetingen van Like Bobby's producten kunnen afwijken of geen perfecte kopie zijn van de kleuren en/of structuren en/of afmetingen zoals gevisualiseerd of beschreven. Like Bobby aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kleur- en/of textuurvariaties en/of variaties in grootte als gevolg van de kwaliteit van de computerschermen en/of de materialen en/of verschillen in het fabricageproces.

 

 1. Overmacht
  Like Bobby heeft, ondanks alle andere wettelijke rechten, het recht om uw bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze, in geval van overmacht, door de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: alle handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen waarop Like Bobby geen redelijke controle kan krijgen. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op schadevergoeding op welke wijze dan ook, tenzij dit gelet op de omstandigheden in redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Naar 

 • Like Bobby
  Kraanspoor 7, 1033 SC Amsterdam
  contactlikebobby@gmail.com

 

 • Ik/Wij (*) deel/deel (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 • Besteld op (DD-MM-YYYY): 

 

 

 • Bestellingsnummer:

 

 • Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 • Naam / Namen van consument(en)

 

 • Adres consument(en):

 

 • IBAN bankrekening:

 

 • Handtekening consument(en)

 

 

 • Datum (DD-MM-JJJJ):

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

http://www.likebobby.nl

 

Over ons privacybeleid

Like Bobby geeft om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor:

(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening door Like Bobby. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens beschikbaar zijn.

 

Webshop software

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor verzamelde gegevens binnen haar eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Web hosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van: Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer en onze e-mailnieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van Shopify. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shopify heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de platforms Stripe en Klarna. Stripe en Klarna verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe en Klarna hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe en Klarna behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe en Klarna delen persoonlijke gegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars in het geval van een aanvraag voor uitgestelde betaling (kredietfaciliteit). Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe en Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe en Klarna bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzending en logistiek

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van MyParcel. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturering en boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shopify. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. Shopify is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Shopify gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverleningices. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, zullen wij je hier expliciet om vragen. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen, Like Bobby op grond van een wettelijke verplichting kan worden gedwongen uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij onze klant bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als je dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit tevens als een vergeetverzoek. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met jouw (persoons) gegevens, daarom bewaren wij deze gegevens zolang de daarvoor geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben geproduceerd.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle opgaven en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Recht op inspectie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Recht op rectificatie

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kun je indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast op het bij ons bekende e-mailadres.

 

Recht op beperking van verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Een verzoek met die strekking kun je indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat jij de beperking opheft.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn door een andere partij, te laten herleiden. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. In alles likeWij kunnen in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Like Bobby. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking per direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over jou verwerken, zullen wij je hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

 

Contact details

Like Bobby

Kraanspoor 7

1033SC Amsterdam 

Nederland

contactlikebobby@gmail.com

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Britt van Gils

 

COOKIE BELEID

Wij gebruiken cookies op onze website, www.likebobby.nl. Als je onze webshop bezoekt of ons volgt op social media, like om bij te houden wat je like. Uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de website zijn belangrijk voor ons en wij geven u graag persoonlijk advies door middel van advertenties. Dit doen wij op basis van cookies. Meer informatie over cookies lees je hier.

 

Soort cookies

Like Bobby maakt gebruik van functionele, (website)analyse-, klantvoorkeur-, social media-, voorkeurs-, advertentie-, targeting- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Like Bobby gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, wij de website kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden om jouw ervaring zo perfect mogelijk te maken. Verder worden cookies gebruikt voor marketingdoeleinden zodat wij u de meest relevante content kunnen bieden en u niet lastig vallen met content die u niet interesseert, maar ook om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot het aankoopproces van onze klanten.

 

Like Bobby gebruikt tijdelijke en permanente cookies. Permanente cookies worden o.a. gebruikt voor het automatisch laden van persoonlijke instellingen zodat deze niet iedere keer door u hoeven te worden ingevoerd en om zo relevant mogelijk gebruik te maken van marketing. Tijdelijke cookies worden gebruikt om statistieken te kunnen verzamelen over het gebruik van de website. Deze zijn aanwezig zolang de gebruiker op de website is.

 

Onder andere Google Analytics wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze webshop en welke onderdelen onze bezoekers interessant vinden. Om dit zo goed mogelijk te laten werken gebruiken wij een cookie. Hierdoor kunnen we onder andere kijken naar het aantal bezoekers, welke pagina's veel worden bekeken, waar mensen naar zoeken en via welke browser ze de website hebben bereikt.

 

Al deze verzamelde informatie wordt gebruikt om bepaalde inzichten te verkrijgen met betrekking tot de frequentie van webpaginabezoeken en aan welke onderdelen van de webshop de meeste tijd wordt besteed etc. Dit maakt het mogelijk Like Bobby om waar nodig aanpassingen te doen, bijvoorbeeld voor de inrichting van de website, het menu en wat voor soort content er wordt gepubliceerd. Goed om te weten is dat al deze statistieken niet te herleiden zijn tot natuurlijke personen.

 

Like Bobby is niet verantwoordelijk voor het gedrag en de handelingen van derden, zoals Google Analytics en Google Adwords, met betrekking tot het gebruik van cookies. Like Bobby sluit ter zake iedere aansprakelijkheid uit. Voor het gebruik van social media cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaringen van de betreffende social media, zoals Facebook en Instagram.

 

Toestemmingscookies

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als je ervoor kiest om cookies te beperken of geen cookies te ontvangen, kun je de meeste functies van onze website blijven gebruiken, zoals het bekijken en bestellen van producten. U moet zich er echter van bewust zijn dat niet alles zal werken zoals bedoeld.

 

Verwijdering van cookies

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, zoals advertentiecookies, kunt u deze toestemming op elk moment in uw account intrekken. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u het gebruik ervan uitschakelen in de instellingen van uw browser. Het is ook mogelijk om het zo in te stellen dat je bij elk bezoek aan een website een melding krijgt dat de betreffende website een cookie wil plaatsen. Ook kunt u op elk moment de cookies die al op uw computer, tablet of telefoon zijn opgeslagen verwijderen en kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via uw browserinstellingen verwijderen.

 

Wijzigingen in het cookiebeleid

Like Bobby behoudt zich het recht voor om dit cookiebeleid te wijzigen. Daarom wordt u aangeraden dit cookiebeleid regelmatig op deze website te raadplegen. Voortgezet gebruik van deze website na wijziging(en) betekent dat u akkoord gaat met het gewijzigde cookiebeleid.

 

Contact

Als u vragen, suggesties of klachten heeft over dit cookiebeleid of andere aspecten van onze diensten, neem dan contact met ons op via: contactlikebobby@gmail.com.

 

 

 

Like Bobby, januari 2021